Cesta nejmenšího odporu pro marže firem je směrem dolů

Akciové trhy historicky korelují nejsilněji se dvěma proměnnými – vývojem zisků a rizikovou prémií, kterou jsou zisky tyto diskontovány. Investor pak chce logicky ve svém portfoliu vlastnit firmy, které budou buďto zvyšovat zisky, či u kterých bude klesat příslušná riziková prémie.

Pokles rizikové prémie byl v poslední dekádě vidět zejména u asijských firem. Po asijské krizi v roce 1997 následovalo u řady států dlouhé období poklesu zadluženosti v relaci k HDP a pokles volatility dluhopisových trhů, s čímž byl spjat i pokles rizikovosti vládních dluhopisů a tedy i diskontní míry. Historicky extrémně silné výnosy asijských indexů tedy nejsou pouze odrazem růstu HDP a zisků společností, ale především snížením diskontní míry.

Pokud budeme v zemích OECD v rámci zjednodušení abstrahovat od diskontní míry (americké a německé dluhopisy jsou stále považovány za „safe heaven“ bez výrazné volatility), měla by nás trápit otázka výhledu ziskovosti. Jelikož zisk je daný vzorcem tržby * zisková marže, musíme analyzovat obě složky. Mnoho nadnárodních korporací je schopno vzdorovat základní oceňovací poučce, že v dlouhém období nemohou tržby růst rychleji než nominální HDP. Tato horní hranice má samozřejmě svoji logiku, ovšem nadnárodní společnosti jsou a v dohledné budoucnosti stále budou schopny na rychle rostoucích trzích držet či zvyšovat svůj tržní podíl, čímž budou výrazně překonávat růst HDP svých domicilů. Nejzajímavější pro nás v dnešních dnes je především ovšem otázka marží.

Od 90. let prožívají marže obchodních společností renesanci, přičemž v současné době se marže pohybují strukturálně i cyklicky na svých historických maximech. Důležité pro nás ovšem je, jaký očekávat vývoj do budoucna a zde musíme přiznat, že se obáváme možnosti budoucích poklesů.

Pokud se podíváme na strukturu vzniku obchodní marže, klíčovou roli hrají pravděpodobně následující prvky: materiálová nákladovost, mzdové náklady, cena kapitálu v podobě úroků a ve finální řadě daňové náklady.

a) Materiálová nákladovost
Technologický pokrok je definován jako snižování materiálové náročnosti při získání stejné míry kvality i kvantity výstupního produktu. Ačkoliv jsme zastánci argumentu, že funkce technologického pokroku má exponenciální charakter a závisí na množství kognitivního přebytku ve společnosti, zdá se, že nástup tří miliard nových spotřebitelů v rozvojovém světě klade větší nároky na komoditní vstupy, než dokáže současný technologický pokrok eliminovat. Problémem je především fakt, že tyto tři miliardy nových spotřebitelů se nachází v relativně stále nízkopříjmových skupinách (nazvěme je aspiranty, i když si nejsme zcela jisti správností terminologie), kde růst poptávky po komoditách je při marginálním růstu HDP extrémně rychlý (3-15.000 USD/hlavu). Nacházíme se stále v akcelerující fázi cyklu a pevně věříme, že komodity budou strukturálně silně poptávány i v následujících letech. Jelikož vyspělý svět je obecně čistým price taker a importérem, růst cen komodit bude i nadále tlačit marže dolů.

b) Mzdové náklady
Nenechme se mýlit, ceny komodit jsou sice významné, mzdové náklady ovšem stále tvoří zhruba dvě třetiny celkových nákladů. A zde vidíme dva zásadní problémy, první na bázi pracovní síly v rozvojových státech a druhý na bázi pracovní síly v rozvinutých státech:

Nejprve tedy problém první – rozvojové státy
Se začleněním Asie do mezinárodního dodavatelsko-odběratelského řetězce, a následné realokace výroby a procesů dle marginálních návratností popsané již v práci Davida Ricarda došlo zároveň i k výrazně dezinflačním tlakům. Masivní transfer produkce do Číny, kde produktivita práce rostla mnohem rychleji než náklady práce, způsobila pokles jednotkových mzdových nákladů a zvýšení marží firem. Dnes se však již rapidně blížíme do stádia tzv. Lewisova bodu, kdy zjednodušeně řečeno neexistuje dostatek volné a levné pracovní síly. Vysoce dvouciferná mzdová inflace v Číně žene některé výrobce do výrobních center s levnější cenou práce, musíme si ovšem uvědomit, že Čína je charakterizována cenou práce třetího světa, ovšem infrastrukturou nejvyspělejších zemí. Firmy si tedy budou muset rozmyslet, zda přesunout výrobu z Číny, kde se vyložení a naložení mezinárodních přepravních lodí počítá v hodinách, do jiného výrobního centra, kde ta samá logistická operace trvá někdy až týdny. Mnohé firmy pravděpodobně raději skousnou hořkou pilulku a přijmou vyšší náklady za cenu plynulosti výroby a skladových zásob.

Problém druhý – rozvinuté státy

Za posledních dvacet let v USA rovněž pozorujeme výrazný nárůst Giniho koeficientu, který určuje míru nerovnoměrnosti rozdělení ať už bohatství či příjmů. Bystřejší čtenář by nás mohl odsoudit, že směřujeme argument směrem k Marxově teorii nadvlády kapitálu nad prací. Takový soud by však byl ukvapený, sama historie potvrdila chyby v Marxových předpokladech. Přesto se nemůžeme ubránit pocitu, že i snižování podílu mezd na HDP bude mít svoje limity a pokles současným tempem nemůže dlouho pokračovat.

c) Úroky
Pokud si zachováme určitou míru duševní hygieny a nazveme QE2 pravým jménem, tj. tištěním peněz, Bernankemu se jednak podařilo snížit výnosy vládních dluhopisů na extrémní minima, a rovněž díky portfoliovému efektu snížit spready mezi výnosy korporátních dluhopisů a vládních dluhopisů. I pokud pomineme skutečnost, že s ohledem na fázi kreditního cyklu se nám zdají korporátní dluhopisové spready již příliš nízko, vládní dluhopisy jsou dnes v absolutních hodnotách minimálně o plný procentní bod příliš nízko.

d) Daňové náklady
Daňová optimalizace dosáhla u nadnárodních společností takových rozměrů, že například Google zaplatil v loňském roce efektivní daň pouze 2,4% a to ačkoliv průměrná efektivní sazba daně v USA dosahuje 28%. Daňová optimalizace tedy vylepšila hodnotu firmy zhruba o 25%. Ačkoliv Google je zajisté extrémní případ, americké firmy mají v zahraničí přes bilión nezdaněných dolarů čekajících na daňové prázdniny a repatriaci směrem k akcionářům.

Korporátní daně jsou dnes cyklicky výrazně pod trendem, když některé společnosti stále odepisují daňové ztráty z období finanční krize a jiné využívají jednorázových daňových prázdnin směřovaných k podpoře domácích investic či podpoře zaměstnanosti.

Je zřejmé, že současný deficit vládních rozpočtů na úrovni 9 % HDP není udržitelný a bude muset být uzavřen minimálně na hranici kolem 3 % HDP. Tyto prostředky pak ve finále ukousnou z marží firem a disponibilních příjmů spotřebitelů.

Výše uvedené faktory tedy budou neodmyslitelně tlačit na propad marží a snižování celkového důchodu, který si mezi sebe rozdělují jednotlivé výrobní faktory. Na investora v prostředí komprese marží tedy zůstává nelehký úkol najít takové společnosti, které budou zvyšovat tržní podíl rychleji, než jim porostou zmíněné hlavní nákladové položky.
Jan Kaška, ATWEL International

Předcházející článek

Zdeněk Bakala koupil za půl miliardy korun jihoafrické vinařství Klein Constantia

Následující článek

Rusové končí s Gdaňskem, jaká bude odveta?