Mráz přichází ze Strahova

Tak už máme, co jsme chtěli a o co jsme si po celých pět let koledovali. Většina z nás poslušně zvedala ruce na všechno, co nám vrchnost předkládala. Kdo se ozval, byl nemilosrdně převálcován. S vnitřním uspokojením a rádi jsme slýchávali ódy na to, jak jsme nepostradatelní a jak všechno padne, ale okresy a regiony tu budou na věky. Na regionální poradě v Brodku u Prostějova jsem pak z úst místopředsedy Šimíčka poprvé slyšel, že za současnou situaci si můžeme my regiony. Nejsme prý vidět a neumíme svou práci prodat. A měl bohužel pravdu.

Kolik regionálních sdružení se mohlo zviditelnit, když se nestaraly o to, kolik a odkud dostávají jejich sdružené subjekty, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, finanční prostředky, jaké mají problémy a co je trápí. Prioritním pro tyto regiony bylo mít peníze na zajištění svojí činnosti, především na platy a ještě případně nájmy budov, ve kterých sídlí. Měli jsme na mysli především to, abychom neupadli v nemilost vedení ČSTV, natož, nedej bože, panu generálnímu řediteli SAZKY. Vždyť to byl právě on, kdo mezi nás zavítal, když potřeboval, abychom do čela ČSTV zvolili ty, které si on vybral, nebo když se jeho impérium dostalo do potíží a potřeboval, abychom oslovili poslance. S oblibou tvrdil, že je jen ubohý sluha a správce našich peněz. On byl ústřední postavou každé valné hromady ČSTV. Mohl se vždy opřít o představenstvo a dozorčí radu SAZKY složenou z těch, kteří na SAZKU nedali dopustit a tvrdili, že nám chtějí naše rodinné stříbro ukrást a proto si ho musíme tak vehementně hájit. Přitom nechtěli vidět, ani slyšet, že veškeré rodinné stříbro se pomocí „cukru a biče“ přetavilo v SAZKA ARÉNU. Nikomu už ani nevadilo, že SAZKA své poslání neplní, že nedodržuje smlouvu uzavřenou s ČSTV o způsobu financování a že loterijní zákon naplňuje tím, že veškeré prostředky na veřejně prospěšné úkoly dává na splácení zmíněné haly. A světe div se, tady majoritní vlastník akcií SAZKY, ČSTV, vinu nehledal. Velkoryse se nám na každé VH předkládaly ke schválení horentní částky, které jsme v průběhu daného roku měli od SAZKY obdržet, ale které jsme pak nikdy neviděli. Hnutí začínalo potichu reptat a tak se mu výkonný výbor ČSTV snažil předestřít viníka všeho zlého. Je to stát, který nás obral o DPH, je to stát, který v zastoupení bývalého ministra MŠMT Lišky nás oloupil o tři sta milionů, je to stát, který sice své závazky plnil, ale nenahradil ztrátu zaviněnou vlastními akciovými společnostmi ČSTV. A v poslední době jsou to i „zrádci“ začínající na písmeno „K“, jejichž skutečná jména jsme se nedozvěděli, protože ve vedení ČSTV prý „nejsou bonzáci“. Celou tuto nejasnou strukturu financování ČSTV si vzal na mušku ministr financí Kalousek a ve snaze dát státní peníze tam kam skutečně patří, do základních článků a tam především mládeži a dětem, je jeho snaha nazývána „záměrnou diskriminací ČSTV s cílem rozkolísat soudržnost ČSTV a v tísni od nás získat atraktivní majetek.“ Jak tvrdí předseda ČSTV Kořan, toto prý není už jen domněnka. „Ne náhodou právě v této době začínají docházet nabídky na odkoupení našeho rodinného stříbra hluboko pod cenou, které by v budoucnu naopak mělo pro nás být životadárnou vodou. Nenechme se však vyvést z míry, nepropadejme skepsi a malověrnosti. Osud ČSTV není zpečetěn.“ Pan Kořan dále říká: „Byl jsem zvolen předsedou ČSTV, který má dva sbory, jeden nemůže být preferován na úkor druhého. Jsem přesvědčen, že i tento tlak a nepřízeň společně zdárně překleneme. Jak? To už nám pan předseda nesdělil. Zato se nám pokusil nastínit co bude následovat?! „Pravděpodobně scénář distribuce státního příspěvku v případě ČSTV (pouze u ČSTV!) cestou sportovních svazů. Pro nás tedy nastupuje plán „B“, jehož základní osu tvoří:
– Vyjednání mimořádného příspěvku MŠMT pro ČSTV pro regionální sdružení.
– Příprava fakturace služeb poskytovaných sportovním svazům. (jak s tímto koresponduje vyhlášení pana předsedy, že ČSTV má dva sbory, jeden nemůže být preferován na úkor druhého.)
– Hledání dalších zdrojů např. v rozpočtech krajských úřadů dle vzoru Jihočeského kraje.
Nic o rozpočtech regionálních sdružení, nic o tom zda po Novém roce budeme existovat, nic o současné nedobré situaci v SAZCE. Proč taky, když ta nás nechala na holičkách a krmí nás jen klamavými prohlášeními. Ujištění pana předsedy o tom, že „podrobnosti nám sdělí po Novém roce, kdy by se s námi rádi sešli na poradách regionálních sdružení, které by měli svolat podle volebních košů členové VV ČSTV. Poradit bychom se však zároveň chtěli i nad zefektivněním organizačních struktur, které přinesou ekonomické úspory.“

Kolegyně a kolegové,
nenechte se dál vodit za nos a začněme konat ihned. Až se ocitnemee po novém roce na dlažbě, pak už nic nezmůžeme. Sazka kvůli finančním problémům údajně tlačí na své akcionáře, aby se za ni svým majetkem zaručili u věřitelských bank a současný výkonný výbor ČSTV koná zmatečně a chaoticky, o čemž svědčí fakt, že její hlavní akcionář, náš ČSTV, rozhodnutím předsedy Pavla Kořana, svolal na minulý čtvrtek narychlo mimořádné zasedání výkonného výboru. Jeho členové prozradili, že půjde o Sazku a garance. Velmi pravděpodobně se mělo jednat o tom, zda se ČSTV svým majetkem za Sazku zaručí. Podle posledních informací HN se ale čtvrteční jednání vedení pro malou účast zrušilo. Už jenom náznak toho, že VV ČSTV o tomto kroku uvažuje, je strašně nebezpečný. Teď je snad všem jasné, proč tak vedení spěchá na nové stanovy. Ustavení úzké výkonné rady by taková to rozhodnutí podstatně usnadnila. A opět si kladu otázku, proč se VV ČSTV odvrátilo od své členské základny a snaží se zachránit rodinné stříbro, které už dávno, jak to známe z pohádek, zlý černokněžník proměnil v hromadu kamení.

A co navrhuji:
– Namísto avízovaných lednových porad regionálních sdružení svolat mimořádnou VH, za účelem stanovení jasných postupů při nástupu plánu „B“.
– Do konce roku 2010 seznámit sdružené subjekty se skutečnou, pravdivou a nezkreslenou situaci v SAZKA a.s. a jasnou odpovědí, kolika finančními prostředky se SAZKA zavazuje v roce 2011 dotovat řádný a bezproblémový chod regionálních sdružení.
-¨Vyčíslit urychleně a hlavně pravdivě množství finančních prostředků z ministerstva financí, které v roce 2010 doputovaly přes komoru TJ až do TJ, SK, a komoru svazů do oddílů a odborů a poskytnout tento materiál ministrovi Kalouskovi a to i přesto, že bude negativní a dá panu ministrovi za pravdu.
– Ustanovit pracovní skupinu ze zástupců regionálních sdružení a svazových orgánů, pod vedením členky VV ČSTV a poslankyně parlamentu ČR paní Jaroslavy Schejbalové, a iniciovat přijetí u ministra financí za účelem ujasnění si opodstatněnosti regionálních sdružení.
– Alespoň pro rok 2011 požádat pana ministra o zachování stávající formy financování z prostředků MF s tím, že prováděcím předpisem bude ošetřeno, že veškeré prostředky(100 %) budou přerozděleny až do TJ a SK s předností účelového poskytnutí na zabezpečení činnosti dětí a mládeže.
– Stanovit závazné počty placených pracovníků VV RS (OV) ČSTV.
– Stanovit pevnou a neměnnou finanční částku na zabezpečení chodu VV RS ČSTV a určit z jaké kapitoly budou tyto prostředky zajištěny. Přitom se opírat o tvrzení generálního ředitele SAZKY a.s., že regiony nenechá padnout a finanční prostředky pro ně najde.
– V rámci zefektivnění činnosti a úspory finančních prostředků, přistoupit k okamžitému zrušení Krajských rad ČSTV a na chod krajských svazů vyčlenit pouze jednoho placeného pracovníka v kraji, nejlépe ekonomku. Tento mezičlánek je totiž nadbytečný a pro RS ČSTV nevyvíjí žádnou potřebnou činnost.
– S okamžitou platností zastavit práci na přípravě nových stanov ČSTV a vrátit se k jejich případnému projednávání až bude schválena nová struktura činnosti a financování ČSTV. Za současného stavu by bylo pokračování na přípravě stanov jen dalším nezodpovědným krokem a mrháním prostředků.
– Provést výměnu všech členů představenstva a dozorčí rady SAZKA a.s. z důvodu podílu na současném nedobrém stavu financování sportu za strany SAZKY a absolutního nehájení zájmů majoritního akcionáře.
– Pravidelně podávat sdruženým subjektům podrobné zprávy z jednání VV ČSTV a to tak, aby bylo jasně a konkrétně vidět, co tento orgán projednával a s jakými výsledky. Současná strohá tisková prohlášení jsou nic neříkající a zavádějící.

Vážené kolegyně a kolegové,
obracím se na Vás opět, protože jde o samotnou tělovýchovu a sport a jeho přežití. Byli jsme všichni vystaveni na pospas tomu, že se sami, díky nezodpovědnému jednání VV ČSTV a vlastně i nás všech, mezi kterýma stále ještě převažuje mlčící většina, ocitáme v nejistotě a velké zodpovědnosti. V případě avízovaného plánu „B“, není známo, kdo po nás přebere různé pohledávky a kdo přebere odpovědnost za případný rozpad RS ČSTV a vypořádání jeho majetku. Proto jsem zvědav na Vaši reakci a Váš pohled na současný stav. Dnes už nemůžete schovávat hlavu do písku a ten kdo nic neudělá a bude jen mlčky vyčkávat, musí nést v konečném důsledku zodpovědnost. Apeluji na Vás, protože si myslím, že ještě není pozdě. Byli jste do svých funkcí dosazeni svojí členskou základnou, tak jí vraťte důvěru, kterou ve Vás vložila a postavte se k dané situaci čelem a s odvahou.
S úctou Váš
Robert Filgas
předseda RS ČSTV Vsetín

Předcházející článek

Poláci chtějí převzít velkého českého výrobce vodovodních baterií

Následující článek

Já nic, to ošklivá konkurence a bezprecedentní tlak