Díl III. – Jansta přitvrzuje

Vážený pane předsedo,

k Vašemu včerejšímu dopisu (dále „Váš dopis“), jímž reagujete na můj dopis z 23. února 2011 (dále „můj dopis“), obecně konstatuji, že se nese v duchu zcela zbytečných insinuací, kterými se ne právě zdařile snažíte v indignovaném tónu zakrýt opodstatněnost připomínek a námitek, která Vám můj dopis předložil.
Nechci se podrobně rozebírat v tom, co je ve Vašem dopisu více méně nepodstatné. Proto pouze pro upřesnění a odstranění možných nedorozumění:

1. Jestliže se distancujete od dokumentu ze dne 16. února 2011 a osočujete mě z omylu při jeho charakteristice, jsem nucen prohlásit, že sice netvrdím (a ani jsem netvrdil), že byl projednán ve výkonném výboru ČSTV a že byl podepsán, avšak pokud Vy tvrdíte, že „nepochází z ČSTV“, mohu Vás ujistit, že mám zcela jiné (přitom velmi hodnověrné) informace. V každém případě však Váš deklarovaný postoj vítám a pevně věřím, že z Vaší strany ani ze strany výkonného výboru ČSTV napříště nevzejde žádný dokument, který by připomínal to, co jsem s hrůzou v řečeném sporném dokumentu shledal, a to ať již jde o některé změny stanov společnosti SAZKA, a.s. (dále „Sazka“), nebo o některé trestuhodné aspekty návrhu zvýšení základního kapitálu této společnosti.

2. Pokud se nejrůznější zmatky (k nimž při náležité kontrole Sazky vůbec nemuselo dojít) snažíte omluvit tvrzením o tom, že vývoj řešení situace v této společnosti „je tak překotný, že se těžko zajišťuje průběžná podrobná informovanost členů ČSTV“, musím Vás upozornit, že (jakkoli se s Vaším tvrzením zcela neztotožňuji) jsem Vám nic takového ve svém dopisu nevytýkal. S potěšením ovšem vítám Vaši nabídku, jak tyto informace získávat, neboť ji hodlám napříště využívat.

Podstatnější již jsou některá zjevně nesprávná a pochybná tvrzení, která předkládá Váš dopis. Zde jsem nucen pozastavit se alespoň nad dvěma prapodivnostmi:

1. Na jedné straně striktně odmítáte mou výtku, že jako jediné podporujete řešení se společnostmi Penta Investment Limited a E-INVEST, a.s. Tomu ovšem na druhé straně těžko rozumět i věřit, když se v publikovaném usnesení výkonného výboru ČSTV z 21. 2. 2011 lze dočíst, že „po diskusi k jednotlivým nabídkám“ (jimiž se rozumí zjevně i nabídky pánů Vítka a Komárka), „po diskusi k rizikům, které nabídky obnášejí“ a zejména „v zájmu zachování stávající vlastnické struktury společnosti“ (jejíž zachování nabídky pánů Vítka a Komárka právě vylučují) výkonný výbor ČSTV „doporučuje členům v orgánech SAZKA, a.s., dále pracovat s nabídkou prezentovanou p. Ulčákem a p. Dospivou … s tím, že tato nabídka bude po dopracování součástí zápisu z jednání VV ČSTV 21.2.2011“. Výmluvnější favorizaci nabídky společností Penta Investment Limited a E-INVEST, a.s. ze strany výkonného výboru ČSTV a jistě i z Vaší strany si lze nepochybně obtížně představit.

2. Tím současně předem deklasujete výsledek svého ironického výpadu proti mému tvrzení o povrchním zápisu ze schůze výkonného výboru ČSTV. Nejde o to, že bych něco nedočetl. Jde o to, že jako součást zápisu jste jednoznačně navrhli učinit pouze jednu z nabídek. Přitom pokud tvrdíte, že až v průběhu 21. 2. 2001 „byly doručeny nabídky p. Vítka a p. Komárka“, pak je asi „překlep“ (?) v tiskové zprávě z řečeného zasedání výkonného výboru ČSTV, když se v ní hovoří o tom, že předmětem jednání byly také „aktualizované“ nabídky dalších potenciálních partnerů (tzn. nabídky, jimž musely předcházet již nabídky jiné).

Překleňme však tato Vaše nešťastná prohlášení tím, co je na Vašem dopisu v této souvislosti jediné pozitivní, totiž tím, že jste (alespoň slovně) svůj přístup k nabídkám konečně změnil a že jste v týž den (23. 2. 2011), kdy jste obdržel můj dopis, svolal další jednání výkonného výboru ČSTV (28. 2. 2001), na kterém budou posuzovány i další nabídky a kde tedy snad dojde k prvním krokům realizace toho, po čem volal můj dopis, jejž kritizujete.

To, co naopak překlenout vůbec nelze, je to nejpodstatnější, čemu se Váš dopis vyhýbá a co Vám naopak připomínal můj dopis. Vy sice na jedné straně píšete, že oba chápeme stanovy ČSTV stejně, nejedno Vaše prohlášení však naznačuje, že jakýsi „metodologický“ přístup k řešení celého problému stále chcete chápat jinak. Usuzuji tak zejména z Vašich následujících tvrzení. Předně slibujete, že „Konečná podoba restrukturalizačního plánu SAZKA, a.s.“ a jeho podmínky budou předloženy „k projednání“ řádné valné hromadě ČSTV dne 16. 4. 2011. Kromě toho vyjadřujete víru, že optimální řešení vzniklé krize přinese takový postup, který zvolí „kolektivní orgán ČSTV“. A konečně, takříkajíc „jedním dechem“, připouštíte, že volba tohoto postupu náleží též představenstvu Sazky. Zde trvám na tom, že nesmí být dán sebemenší podklad pro jakékoli nedorozumění, tím méně pro jakýkoli přehmat. Proto, aniž jde o jakékoli „slovíčkaření“, rekapituluji v následujících bodech požadavky, které vyplývají z mého dopisu a které právě uvedené pasáže Vašeho dopisu zpochybňují nebo alespoň přinejmenším mohou zpochybňovat:

1. Předně nejde o to, že má být ze strany výkonného výboru ČSTV předložena „konečná podoba restrukturalizačního plánu“ Sazky valné hromadě ČSTV. Výbor samozřejmě má právo vyjádřit svůj názor na způsob řešení nastalé krize v Sazce a podložit jej argumentačně. To však nic nemění na jeho povinnosti stejně pečlivě popsat a co do možné realizace rozpracovat též řešení na základě případných dalších nabídek, které budou ze strany investorů k dispozici. Jde tedy o to, aby ze strany výkonného výboru nebyly učiněny právě ony „nevratné kroky“ v podobě zpracování jediného řešení, negujícího možnost volby řešení jiného, nýbrž aby byly zpracovány a valné hromadě ČSTV předloženy všechny alternativy řešení krize Sazky.

2. Dále, nejde o to, že by měly být takovéto podklady valné hromadě ČSTV předloženy pouze k „projednání“. Jde o to, že tyto podklady musejí být valné hromadě předloženy zejména k rozhodnutí, a to v tom směru, která z nich se bude realizovat.

3. Tím je vlastně vyjádřen současně též další požadavek. Nejde o to, že by měl rozhodnutí v dané věci přijímat ledajaký „kolektivní orgán ČSTV“, byť by to byl třeba výkonný výbor ČSTV. Jde o to, že jediným, kdo bude v souladu se Stanovami ČSTV oprávněn v dané věci rozhodovat, bude valná hromada ČSTV, kterou netřeba označovat matoucím pojmem „kolektivní orgán ČSTV“.

4. A konečně už vůbec nejde o to, že by v dané souvislosti mělo rozhodovat, resp. volit další postup představenstvo Sazky. I když se odhlédne od toho, že právě ono je tím hlavním, kdo nese odpovědnost za krizi, kterou je třeba řešit, představuje toto představenstvo orgán, který je povolán pouze k obchodnímu vedení akciové společnosti Sazka. Řešení, které má být zvoleno, však otázkou takového vedení vůbec není. Jde tedy o to, že má-li představenstvo v daném procesu vůbec figurovat, pak toliko jako ten, kdo podává orgánům ČSTV vysvětlení a případně jim připravuje podklady a kdo – pokud na to nestačí nebo dokonce chce zasahovat do rozhodování, jež mu nepřísluší – musí být podle toho též klasifikován.

Jestliže se shodneme na všech právě uvedených bodech, lze konstatovat, že Stanovy ČSTV chápeme skutečně stejně. Pokud na tyto body máte naopak jiný názor, znamená to jak potvrzení správnosti mého dopisu, tak urgentní výzvu sledovat Vaše počínání a počínání výkonného výboru ČSTV v dané věci ještě bedlivěji.

A konečně si dovolím ještě několik slov k Vaší politováníhodné poznámce o vydírání. Nemám Vám samozřejmě za zlé, že zcela evidentně netušíte, co to vydírání podle našeho platného právního řádu skutečně je. Jakožto právník Vás za to ani neodsuzuji. Právě jakožto právník Vás však s nejvyšším možným důrazem vyzývám, abyste ve vlastním zájmu toto slovo s mou osobou napříště již nikdy nespojoval, a to ani ve svých ústních projevech, tím méně pak dokonce ve svém projevu písemném. Více než dobré důvody pro to máte za současné situace přinejmenším dva. První, formálně právní spočívá v tom, že Vás v rozporu s právem k ničemu nenutím a už vůbec ne násilím, pohrůžkou násilí ani pohrůžkou jiné těžké újmy. Snad nadbytečné je vysvětlovat, že to ani nehodlám dělat.

Druhý, morální důvod (který má ovšem samozřejmě rovněž právní konotace) pak spočívá v tom, že nejsem osobou, která má sebemenší zájem vyděrače, a to ani obecně, ani specificky, neboť na tom, kdo nakonec Sazku zachrání, nejsem ani v nejmenším zainteresován. Jsem však naopak zainteresován, a to více než silně, na tom, aby Sazka byla zachráněna a hlavně aby byla zachráněna za co nejvýhodnějších podmínek pro ČSTV a pro ty, jimž jeho prostřednictvím tak trochu „patří“ a kdož jsou na její prosperitě velmi často více či méně závislí. Mám tedy zájem osoby, která trvá a bude trvat na tom, abyste v zájmu dosažení tohoto cíle vy i výkonný výbor ČSTV co nejdůsledněji plnili své povinnosti, které pro Vás v této souvislosti vyvstávají a v jejichž plnění, jak můj dopis poukázal, dosud existují přinejmenším rezervy.

K prosazení tohoto zájmu jsem připraven použít všech legálních prostředků, ať již je jejich právní kvalifikace z Vaší strany jakákoli. Věřím však, že po vyjasnění našich vzájemných stanovisek mě přesvědčíte – a to nikoli zbytečnými dotčenými dopisy, nýbrž především skutky – že toho nebude zapotřebí.

S pozdravem

JUDr. Miroslav Jansta, advokát
předseda České basketbalové federace

Předcházející článek

Polský gigant investuje 15 miliard dolarů v Severní Americe

Následující článek

motejlek.com a ČEZ se spojily v projektu „Podporujeme vzdělání“